Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NAPRAWCZYCH

I SERWISOWYCH

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Spółka HelpService Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-043) przy ul.Ruskiej 34 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000539079, nr NIP 8992761509, o kapitale zakładowym w wys 50 000zł, zwana dalej HelpService świadczy usługi serwisowe i naprawcze urządzeń określonych na stronie internetowej zwane dalej Usługami.
 2. Klientami HelpService mogą być zarówno Przedsiębiorcy, jak i Konsumenci. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownikiem końcowym urządzenia jest osoba fizyczna będąca właścicielem urządzenia, korzystająca z niego w sposób stały.
 4. Przed wysyłką urządzenia do serwisu Klient zobowiązany jest do usunięcia wszelkich akcesoriów nie będących częścią wyposażenia kompletu sprzedażowego. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Przedsiębiorcę HelpService nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia tych elementów podczas procesu naprawy.
 5. Po dokonaniu zlecenia Usługi w sposób określony, Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do siedziby HelpService osobiście lub przesłać je za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika.
 6. Czas wykonania Usługi każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do wykonania Usługi.
 7. Klient jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko lub nazwa, adres, numer telefonu , adres e-mail, nr IMEI lub nr seryjny urządzenia oraz do opisania zgłaszanej usterki urządzenia.
 8. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 7 HelpService nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Klienta lub osób trzecich, m. in. niemożność dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Klienta.

§ 2

Usługi gwarancyjne

 1. Usługi gwarancyjne są wykonywane zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej reklamowanego urzą
 2. W przypadku niedostarczenia wraz z urządzeniem kompletu dokumentów uprawniających do naprawy gwarancyjnej HelpService wzywa Klienta do dostarczenia potrzebnych dokumentów w terminie określonym w przesłanej wiadomości. W razie braku dostarczenia tych dokumentów HelpService zastrzega możliwość obciążenia Przedsiębiorcy opłatą manipulacyjną określoną w cenniku usług pogwarancyjnych, w przypadku zlecenia usługi gwarancyjnej w stosunku do urządzeń, nie objętych przez HelpService obsługą gwarancyjną, Klient może zostać obciążony kosztem transportu tego urządzenia, a Przedsiębiorca może zostać obciążony dodatkowo opłatą manipulacyjną określoną w cenniku usług pogwarancyjnych. Aktualna lista urządzeń objętych obsługą gwarancyjną znajduje się na stronie
 3. Opłatami manipulacyjnymi, o których mowa w ust. 2 powyżej może zostać obciążony również Przedsiębiorca, który zlecił HelpService wykonanie Usługi, działając w imieniu Użytkownika końcowego urządzenia.

§ 3

Usługi pogwarancyjne

 1. W przypadku usługi pogwarancyjnej dotyczącej urządzeń określonych na stronie internetowej HelpService sporządza dla Klienta kosztorys określający warunki wykonania usługi. Kosztorys stanowi ofertę zawarcia umowy zlecenia usługi pogwarancyjnej ważną 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania kosztorysu do Klienta. Akceptując kosztorys Klient wyraża zgodę na wykonanie zlecenia na warunkach określonych w kosztorysie.
 2. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji. HelpService zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia.
 3. W przypadku odrzucenia oferty wykonania usługi pogwarancyjnej lub braku decyzji ze strony Klienta po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 HelpService zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu urządzenia oraz kosztami sporządzenia kosztorysu zgodnie z cennikiem usług pogwarancyjnych zamieszczonym na stronie.
 4. Jeżeli Klient w zgłoszeniu serwisowym wyraził zgodę na naprawę odpłatną za określoną kwotę, HelpService jest upoważniony do wykonania usługi bez konieczności sporządzenia kosztorysu, o ile koszt usługi nie przekroczy kwoty określonej przez Klienta. W takim przypadku umowa zlecenia usługi pogwarancyjnej zostaje zawarta w dniu odebrania zgłoszenia serwisowego przez HelpService.
 5. Rzeczywisty koszt naprawy wyszczególniony zostanie na fakturze dołączonej do urządzenia po zrealizowaniu naprawy.

§ 4

Zabezpieczenie danych i urządzenie zastępcze

 1. Klient przed przekazaniem urządzenia do HelpService zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu poprzez wykonanie ich kopii zapasowej. HelpService nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy oraz za ich ustawienia systemowe.
 2. Serwis jest w stanie zapewnić urządzenie zastępcze pod warunkiem takim, że limit takich urządzeń nie został wyczerpany przez innych użytkowników – Klientów.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenie zastępcze, w przypadku jego uszkodzenia lub zgubienia jest zobowiązany do zapłaty średniej wartości urządzenia wycenianej na dzień go otrzymania.
 4. Klient jest zobligowany do usunięcia wszystkich swoich danych z urządzenia zastępczego przed zwrotem go do HelpService, serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w telefonie.

§ 5

Wydanie sprzętu

 1. Miejscem wykonywania wszystkich usług serwisowych i naprawczych jest siedziba HelpService. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przesyłki na czas transportu ponosi strona nadająca przesyłkę.
 2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem urządzenia, a opisem stanu urządzenia wskazanym przez Klienta w formularzu zgłoszenia urządzenia do naprawy, HelpService informuje Klienta w formie mailowej o stwierdzonych rozbieżnościach. Jeżeli w terminie 2 dni od otrzymania wyżej wskazanej informacji, Przedsiębiorca nie ustosunkuje się do wskazanych rozbieżności w stanie urządzenia, przyjmuje się, że wskazane uszkodzenia lub usterki istniały w chwili nadania przesyłki i HelpService nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Po wykonaniu usługi, HelpService przesyła urządzenie na adres wskazany przez Klienta.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia zawartości oraz stanu otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Przedsiębiorca powinien bezzwłocznie spisać protokół szkodowy z przewoźnikiem oraz poinformować HelpService mailowo lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji podając numer listu przewozowego jakiego dotyczy zdarzenie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia zewnętrznego przesyłki, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub przyjąć ją na własną odpowiedzialność oraz sporządzić protokół szkodowy z przewoźnikiem. Przedsiębiorca powinien zachować opakowanie zewnętrzne zabezpieczające przesyłkę podczas transportu oraz zamieścić w protokole szkodowym szczegółowe informacje dotyczące jego stanu.
 6. Nie sporządzenie przez Przedsiębiorcę protokołu szkodowego w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki powoduje utratę roszczeń związanych z nieprawidłowościami w przesyłce, zgodnie z art. 76 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53, poz. 272 z późn zm.).
 7. W przypadku niedopełnienia przez Przedsiębiorcę powyższych obowiązków, przyjmuje się, że uszkodzenie mechaniczne urządzenia powstało po odebraniu przesyłki przez Przedsiębiorcę.
 8. Zaleca się, aby Konsument dokonał sprawdzenia zawartości oraz stanu otrzymanej przesyłki w obecności przewoźnika. Jednocześnie informujemy o uprawnieniu wynikającym z art. 74 Prawa przewozowego do sporządzenia protokołu szkodowego w obecności przewoźnika przed odebraniem przesyłki lub w przypadku ujawnienia się uszkodzenia po odebraniu przesyłki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zgodnie z art. 76: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

-szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

- zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

-szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem".

 1. Po wykonaniu Usługi Klient jest informowany o możliwości i terminie odbioru sprzętu lub naprawiony sprzęt jest wysyłany na adres z jakiego został nadany bądź na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 2. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 30 dni od wskazanego terminu, lub dwukrotnie awizowanej przesyłki kurierskiej Klient jest wzywany do odbioru sprzętu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania.
 3. W razie nieodebrania sprzętu w terminie, o którym mowa w pkt 10 HelpService obciąży Klienta opłatą magazynową w wysokości 1 zł brutto za każdy dzień przechowywania nieodebranego sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu HelpService nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej.
 4. Po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania nieodebrany przez Przedsiębiorcę sprzęt uznaje się za porzucony.

§ 6

Wynagrodzenie HelpService

 1. Wynagrodzenie HelpService ustala się podstawie niezbędnego dla wykonania Usługi nakładu pracy z doliczeniem niezbędnych kosztów, a w szczególności kosztów części zamiennych. Opłatę za wykonanie Usługi określa cennik obowiązujący w chwili zgłoszenia serwisowego.

§ 7

Gwarancja na usługi pogwarancyjne

 1. HelpService udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi pogwarancyjne oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy. Gwarancji udzielanej przez HelpService nie podlegają inne elementy składowe urządzenia. Okres gwarancji biegnie od daty wydania urządzenia z serwisu.
 2. W okresie gwarancji udzielanej przez HelpService wszelkie usterki podlegające gwarancji będą usuwane przez HelpService bezpłatnie. Koszt transportu sprzętu do HelpService i z powrotem nie obciąża Klienta, pod warunkiem dokonania wysyłki zgodnie ze wskazaniami gwaranta i zastrzeżeniem §1.
 3. Gwarancji udzielonej przez HelpService nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania i działania siły wyższej, jak też uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci.

Wrocław, 12.10.2015

 

Twój koszyk

Ilość Cena Łącznie
0,00 zł
Przejdź do Zamówienia
Twój koszyk jest pusty